Mer om vår skola

Häggviks Gymnasium är en fristående gymnasiesär- och gymnasieskola med idag 171 elever. Gymnasiesärskolan är en fortsättning för elever som gått grundsär- eller träningsskola. Vi erbjuder också gymnasieskola för elever diagnosticerade inom autismspektrum.

Undervisningen bedrivs i nyrenoverade lokaler med modern utrustning. Vi erbjuder ett brett utbud av utbildningar på både individuell och nationell nivå. Undervisningen utformas individuellt efter varje elevs förmåga och behov. Skolans gemensamma plattform skapar förutsättningar för en kreativ och utvecklande verksamhet där eleverna både får de utmaningar de behöver samt känner sig delaktiga i sitt lärande. Vi lägger stor vikt vid friskvård och hälsoarbete. Vår ambition är att personal, elever och föräldrar ska samverka för att skapa en bra studiemiljö för alla.

 

Elevhälsa

Häggviks Gymnasium arbetar för en välfungerande och effektiv elevorganisation. Elevhälsan utgör en viktig stödfunktion, vars syfte är att underlätta lärandet och stödja elevernas utveckling till trygga och kunskapsinhämtande barn, ungdomar och vuxna.

I elevhälsan ingår elevhälsoteam, skolhälsovård, studie- och yrkesvägledning och pedagogisk handledning som genom ett aktivt arbete ska förebygga och åtgärda miljömässiga och studiemässiga hinder, för en ökad livskvalitet och delaktighet i skolan och i samhället.

Elevhälsans stödjande funktion innebär bland annat att ge konsultation och handledning till personal i elevfrågor och föräldrafrågor samt vara en resurs för arbetslagens elevvårdande insatser.

Mer om Elevhälsa

Skapande verksamheter

På Häggviks Gymnasium har vi ett stort utbud av estetiska verksamheter. Målet är att utveckla elevens förmåga att självständigt och kreativt planera samt genomföra ett arbete. En estetisk verksamhet ska också ge upplevelser som berör och berikar elevens liv. Stor vikt läggs vid att stärka elevens initiativförmåga och självkänsla. Genom temaarbeten knyts olika estetiska inriktningar ihop.

Bild och keramik | Genom att få prova olika tekniker och material ges eleven tillfälle att utveckla lust och förmåga inom ämnets uttrycksmöjligheter. Genom att arbeta med lera ges eleven möjlighet att uttrycka sig "tredimensionellt" och utveckla sin formkänsla. Eleven får även en taktil upplevelse och motorisk träning för händerna.

Drama | Genom olika gruppdynamiska övningar och skapande uttryckssätt såsom rörelse, röstövningar, bild och form, improvisation, lek, rollspel, sagor och myter, vill vi stödja eleven i dennes utveckling samt stärka självkänslan och öka självinsikten. Eleven får dessutom en möjlighet att hitta sitt eget "språk" att uttrycka sig med.

Musik och dans | Vi erbjuder till exempel sångundervisning i skolkören. Vi spelar på trummor, gitarr, elbas, klaviatur och rytminstrument. Inom allmän musikorientering presenteras olika artister och olika slags musik. Eget skapande stimuleras, bland annat i form av framträdanden och föreställningar. I dans tränas både folkdanser och sällskapsdanser.

Textil | Textil ingår i den estetiska verksamheten och i individuellt val. Här ges tillfälle att prova och träna olika hantverkstekniker och material inom det textila området. Tyngdpunkten ligger på eget skapande.

Trä och metall | Eleven ges möjlighet att arbeta med en eller flera hantverkstekniker. Olika typer av reparations- och renoveringsarbeten förekommer också.

Teaterföreställning på Häggviks Gymnasium.

Idrott och motorik

På Häggviks Gymnasium står idrott, hälsa och motorik ofta i centrum. Förutom den ordinarie idrottsundervisningen i skolans idrottshall finns möjlighet att delta i Skoljoggen samt turneringar i såväl innebandy och basket som i friidrott, volleyboll och pingis. På skolan kan vi prova spinning, träna i vårt gym och träna i vår tempererade bassäng. Vi har en fin utomhusmiljö i skolans närområde, bland annat sjön Norrviken. Där kan vi under sommarhalvåret prova kanot och fiske. När isen lägger sig åker vi spark och långfärdsskridskor samt testar på pimpelfiske. Flera av skolans klasser har dessutom en idrottslektion i veckan förlagd till Sollentuna sim- och sporthall, vilket ger såväl fysisk motion som träning på att vara ute i samhället.

 

Målgång på Skoljoggen vid Häggviks Gymnasium.

IT

Häggviks Gymnasiums mål är att ”Användandet av kognitivt stöd och datorer ska vara väl utvecklat inom samtliga undervisningsgrupper och att IT-användningen som läromedel är ett naturligt verktyg i det pedagogiska arbetet”.

IT-tekniken ger eleverna möjlighet att lära sig på nya sätt och ökade möjligheter till individanpassning. På skolan har vi bland annat interaktiva skrivtavlor, datorer, digitalkameror, iPads och dokumentkameror. Vi använder oss också av pedagogiska och kompensatoriska dataprogram samt digitala läromedel.

Häggviks Gymnasium har en IT-pedagog anställd på 60%, tre dagar/vecka. IT-pedagogens uppgift är att ha en samordnande roll inom området IKT (informations- och kommunikationsteknik) och vara en stödresurs för personal, ansvara för fortbildning, visa/lära ut digitala läromedel/skoldataprogram och att ha omvärldsbevakning inom IKT-området.

IT-pedagogen leder den IKT-grupp som finns på skolan. IKT-gruppen är en kanal för diskussioner rörande skolans befintliga resurser, framtida utvecklingsområden, önskningar och inköp inom IKT-området. IKT-pedagogik är ett förhållningssätt till hur ny teknik används som verktyg i undervisningen. IKT-pedagogik handlar inte om själva tekniken utan om de möjligheter som tekniken skapar. IKT ska vara ett av verktygen för att nå läroplanens mål.

IT-pedagogen har ett samarbete med skolans övergripande speciallärare på Oasen  och pedagogisk handledare.
 

Oasen

Hösten 2009 invigde vi Oasen, en lokal som har många funktioner. Oasen är tänkt som:

  • ett inspirationsrum där pedagoger kan mötas och utbyta tankar och erfarenheter.
  • en verkstad för gruppundervisning eller enskild undervisning. Här finns det tillgång till uppgifter och material för alla elever, både enklare och mer avancerade, för att ge varje elev utmaningar utifrån sin nivå.
  • ett materialrum med läromedel, dataprogram och laborativt material.
  • ett mindre bibliotek med lättlästa böcker samt gruppläsningsböcker med cirka fem exemplar av varje titel.

Matematik
Tanken är att locka fram nyfikenheten och kreativiteten hos alla genom att arbeta mer varierat och laborativt. Det konkreta materialet behövs för att varje elev ska kunna förstå och utveckla sina matematiska tankar på en mer abstrakt nivå.

Matematikverkstaden vänder sig till alla, både de elever som tycker matematik är svårt och de som vill ha större utmaningar. Matteuppgifterna gör vi både utomhus och inne i klassrummet.

En av våra elever sa så här, vilket vi håller med om:

Matte är kul när man fattar, men tråkigt om man inte förstår.

Svenska
En del av verkstaden ska fyllas med lättlästa böcker för att tillgodose de elever som behöver mer stöd och hjälp i sitt läsande. Läsningen ser vi som en viktig del av svenskundervisningen eftersom den bland annat ger upplevelser i fantasin, faktakunskaper och bygger upp ordförrådet.

Material, dataprogram och andra läromedel kommer att finnas så att den elev som har läs- och skrivsvårigheter ska kunna få individuell undervisning tillsammans med sin lärare i en lugn miljö.

 

Växthuset

På Häggviks Gymnasium finns ett alldeles fantastiskt hus, det gröna växthuset, som är öppet för skolans alla elever. Här kan var och en, utifrån sina förutsättningar, odla och experimentera med frön och plantor. Växthusmiljön ger eleverna möjlighet att med alla sinnen njuta av grönskan, ljuset och värmen, speciellt uppskattat när det är kallt och mörkt utanför.

Här odlas grönsaker, krukväxter, blommor och utplanteringsväxter. Krukväxter gör klassrummen hemtrevliga och blommor blir fina dekorationer. Under våren odlas en stor mängd plantor och utplanteringsväxter som används i skolans planteringar eller säljs på Häggviksdagen i maj. Hela året odlas sallat, kryddor, örter och skott som används i mat och på smörgåsar i skolans cafeteria.

Växthuset är en grönskande lärande oas som med sina biologiskt odlade produkter ger eleverna på Häggviks Gymnasium ett unikt tillfälle att följa fröets utveckling till färdig produkt, från jord till bord.

 

Behandlingsbassäng

Häggviksbassängen är en behandlingsbassäng för fyra till fem personer. Bassängen används främst för skolans elever för undervisning och rehabbad.  Övrig tid kan du/ni komma hit för att koppla av i bubblorna i en lugn och trivsam miljö eller köra ett vattengympapass på egen hand eller i liten grupp. Det går att hyra hela bassängen och vara helt för sig själv.

Vattendjup: 1,4 m.  Bassängmått:  2,5 x 5,5 m. Vattentemperatur: 33 grader.

Ansvarig: Moni Primus, moni.primus@up.se, 08-517 07 109

Bassänghyra: 30 minuter 520 kr,  60 minuter 800 kr