Så här jobbar vi

På Häggviks Gymnasium strävar vi mot att eleverna utvecklar:
  • självständighet
  • delaktighet och inflytande
  • kunskap
  • trygghet

Här nedan kan du läsa om hur vi arbetar, samt hur forskning och Skolverket ställer sig till begreppen.

Självständighet

Elevens självständighet är alltid i fokus för att de ska få en så bra start som möjligt i vuxenlivet.

Med ökad självständighet växer elevens självkänsla och tro på sig själva. Vi strävar efter att alltid möta eleverna där de befinner sig i sin utveckling och utmanar dem sedan att våga ta nästa steg mot att vara mindre beroende av andra. Undervisningen på Häggvik sker i huvudsak i grupp, men med individuella anpassningar. Som stöd för ökad självständighet använder vi oss av olika hjälpmedel som timstock, personliga scheman och instruktioner, Ipads och elevernas egna mobiltelefoner.

- Vad säger forskningen?

Utveckling sker enligt Vygotskij (läs mer) i samspel med omgivningen. Genom att eleverna vistas i olika gruppkonstellationer utvecklas och utmanas de i sitt tänkande. Eleven tilldelas en alltmer central roll i gruppen och kan därmed så småningom göra saker mer självständigt utan stöd.

- Vad säger Skolverket?

Eleverna ska utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

 

Delaktighet och inflytande

Vi anser att rätten att tycka till om sina arbetsuppgifter och sin skolmiljö är en självklarhet.

Eleven involveras i beslut som rör dem själva. Därför ger vi eleverna redskap för att kunna välja, argumentera och tycka. Detta kan vara arbetsbeskrivningar, visuella utvärderingar av lektioner, enkäter, bilder på valmöjligheter och möjlighet till egna samtal med pedagogen.

Vad säger forskningen?

Delaktighet innebär

  • en persons engagemang i sin livssituation
  • socialt samspel med andra människor
  • att vara involverad i något som känns meningsfullt

(Granlund | läs mer)

Vad säger Skolverket?

"Eleverna ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem."

Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet.

Kunskap

Eleverna är här för att lära för livet - vi ska ge dem positiva erfarenheter att ta med sig in i vuxenlivet.

Vi fäster stor vikt vid att de får kunskaper som är tillämpliga i deras vardag, både nu och i framtiden. För att stärka elevernas färdigheter tas deras intressen och starka sidor tillvara i undervisningen.

Vad säger forskningen?

Medvetna och positiva förstärkningar från omgivningen leder enligt Skinner (läs mer) till att socialt accepterade beteenden stärks hos eleverna.

Vad säger Skolverket?

"Varje elev ska få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar... Eleverna ska bli medvetna om att nya kunskaper och insikter är förutsättningar för personlig utveckling."

Skolan ska stärka elevernas tro på sig själva och på framtiden.

Trygghet

Vårt mål är att skapa en miljö där alla individer respekteras.

Där ska alla ges möjlighet att växa och utvecklas efter egna förutsättningar i harmoni med sig själva och omgivningen. Vi vill att varje elev ska känna sig så pass trygg på Häggvik att hen genom stöd och motivation vågar skapa nya vänskapsrelationer.

Vad säger forskningen?

Mineur (läs mer) menar att individuella anpassningar och förberedelser stärker eleverna och ger dem trygghet inför nya situationer.

Vad säger Skolverket?

Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever får en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.

En dag på Häggvik

På Häggviks Gymnasium kan en dag se lite olika ut, beroende på vilket program man går på.

Gemensamt är dock att skoldagen följer en tydlig struktur och präglas av individuell anpassning.

Här nedan finns exempel på hur en dag kan se ut i några av klasserna på Häggviks Gymnasium.